en

همه انسانها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند.

همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند.

هر انسانی بايد حق آزادی عقیده و بیان داشته باشد.

آزادى دين حق هر انسانى است.

هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد.

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.