en

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

آزادى دين حق هر انسانى است.

همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند.

هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد.

همه انسانها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند.

هر انسانی بايد حق آزادی عقیده و بیان داشته باشد.