en

هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد.

همه انسانها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند.

همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند.

هر انسانی بايد حق آزادی عقیده و بیان داشته باشد.

آزادى دين حق هر انسانى است.

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.