en

آزادى دين حق هر انسانى است.

هر انسانی بايد حق آزادی عقیده و بیان داشته باشد.

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند.

همه انسانها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند.

هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد.