en

هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد.

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

آزادى دين حق هر انسانى است.

هر انسانی بايد حق آزادی عقیده و بیان داشته باشد.

همه انسانها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند.

همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند.