en

آزادى دين حق هر انسانى است.

هر انسانی بايد حق آزادی عقیده و بیان داشته باشد.

هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد.

همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند.

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

همه انسانها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند.