en

همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند.

هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد.

هر انسانی بايد حق آزادی عقیده و بیان داشته باشد.

آزادى دين حق هر انسانى است.

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

همه انسانها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند.